Apras Sapras Phenomena Of Hygine 

It Regards To The Sanitation Measures taken In The Temple Premises